HOME  E.MAIL  SITEMAP  LINK

ID

 PW

ㆍ현재위치 : 처음 > 커뮤니티 > 공지사항

   
  수련 문의 연락처
  Name : 타이치센터 
Date : 08-11-27 11:24      Count : 9295
수련 문의는 아래 핸드폰으로 해주시기 바랍니다.
 
김일권 010-9012-6205

   

 

 

타이치센터 서울시 강남구 역삼동
문의전화 : 010)9012-6205 (오전 9시~오후10시) /  이메일 : kanekm@naver.com

COPYRIGHT (C) BY TAICHICENTER.CO.KR. ALL RIGHTS RESERVED.