HOME  E.MAIL  SITEMAP  LINK

ID

 PW

ㆍ현재위치 : 처음 > 커뮤니티 > 공지사항

   
  12월 20일(수) 저녁시간 휴강(17:30~ )
  Name : 타이치센터 
Date : 06-12-14 23:34      Count : 2408

12월 20일(수)은 사정에 의하여 오후수련까지만 진행하고  

 

저녁시간((17:30~22:00 )휴강합니다.

   

 

 

타이치센터 서울시 강남구 역삼동
문의전화 : 010)9012-6205 (오전 9시~오후10시) /  이메일 : kanekm@naver.com

COPYRIGHT (C) BY TAICHICENTER.CO.KR. ALL RIGHTS RESERVED.