HOME  E.MAIL  SITEMAP  LINK

ID

 PW

ㆍ현재위치 : 처음 > 커뮤니티 > 수련기

   
  11.30수,12.1.목
  Name : 탄천2교 
Date : 11-12-02 08:44      Count : 1667
 
28수
아침 : 53배 참장10분 묵운오행3회 호흡10회
 
29목
아침 : 53배 참장5분 호흡10회
저녁 : 소가일로 노가복원 108식

   

 

 

타이치센터 서울시 강남구 역삼동
문의전화 : 010)9012-6205 (오전 9시~오후10시) /  이메일 : kanekm@naver.com

COPYRIGHT (C) BY TAICHICENTER.CO.KR. ALL RIGHTS RESERVED.