HOME  E.MAIL  SITEMAP  LINK

ID

 PW

ㆍ현재위치 : 처음 > 커뮤니티 > 수련기

   
  12.2.금|3.토 | 4.일 | 5.월
  Name : 탄천2교 
Date : 11-12-05 08:57      Count : 1776
2.금
아침 : 53배 참장10분 호흡10회
저녁 : 노가일로 108식
 
3.토
아침 : 53배 노가일로 108식
 
4.일
아침 : 53배 묵운오행3회 호흡10분 노가1로 108식
저녁 : 노가일로 소가일로
  • 노가1로 복원 끝.
5.월
아침 : 53배 참장5분 묵운오행1회 호흡3회
저녁 : 태극검 노가일로 48식 24식
  • 태극검복원 시작

   

 

 

타이치센터 서울시 강남구 역삼동
문의전화 : 010)9012-6205 (오전 9시~오후10시) /  이메일 : kanekm@naver.com

COPYRIGHT (C) BY TAICHICENTER.CO.KR. ALL RIGHTS RESERVED.