HOME  E.MAIL  SITEMAP  LINK

ID

 PW

ㆍ현재위치 : 처음 > 커뮤니티 > 수련기

   
  12.17토~19월
  Name : 탄천2교 
Date : 11-12-19 08:59      Count : 1471
17.토
아침 : 호흡30분
 
18.일
아침 : 호흡10분
저녁 : 단체수련
 
19.월
아침 : 호흡 30분 묵운오행3회
 

   

 

 

타이치센터 서울시 강남구 역삼동
문의전화 : 010)9012-6205 (오전 9시~오후10시) /  이메일 : kanekm@naver.com

COPYRIGHT (C) BY TAICHICENTER.CO.KR. ALL RIGHTS RESERVED.