HOME  E.MAIL  SITEMAP  LINK

ID

 PW

ㆍ현재위치 : 처음 > 커뮤니티 > 수련기

   
  12.22.목
  Name : 탄천2교 
Date : 11-12-22 08:32      Count : 1603
아침 : 호흡10분, 참장5분
  • 참장을하여 배가 풀리다.
  • 자연호흡 30시간 하는 중.

   

 

 

타이치센터 서울시 강남구 역삼동
문의전화 : 010)9012-6205 (오전 9시~오후10시) /  이메일 : kanekm@naver.com

COPYRIGHT (C) BY TAICHICENTER.CO.KR. ALL RIGHTS RESERVED.