HOME  E.MAIL  SITEMAP  LINK

ID

 PW





ㆍ현재위치 : 처음 > 커뮤니티 > 수련기

 
  12.23.금/24.토/25.일/26월/27화-100일
  Name : 탄천2교 
Date : 11-12-27 09:17      Count : 1711
23.금
아침 : 호흡30분, 묵운오행10분
저녁 : 노가일로 108식
 
24.토
아침 : 호흡30분 묵운오행 2회
 
25.일
아침 : 호흡30분 묵운오행2회
 
26.월
아침 : 호흡20분 묵운오행1회
 
27.화
아침 : 호흡30분 묵운오행1회 - 50분
 
 
100일수련마침.

 

 

 

타이치센터 서울시 강남구 역삼동
문의전화 : 010)9012-6205 (오전 9시~오후10시) /  이메일 : kanekm@naver.com

COPYRIGHT (C) BY TAICHICENTER.CO.KR. ALL RIGHTS RESERVED.