HOME  E.MAIL  SITEMAP  LINK

ID

 PW

ㆍ현재위치 : 처음 > 커뮤니티 > 링크

   
  동방문화진흥회
  Name : 타이치센터 
Date : 06-12-23 03:32      Count : 2160
   http://www.dongbang.or.kr (2533)

대산 김석진 선생님을 주축으로 하여 전통문화,
특히 주역의 연구,보급을 하는 단체


   

 

 

타이치센터 서울시 강남구 역삼동
문의전화 : 010)9012-6205 (오전 9시~오후10시) /  이메일 : kanekm@naver.com

COPYRIGHT (C) BY TAICHICENTER.CO.KR. ALL RIGHTS RESERVED.